اپلیکیشن‌های موفق مسافرتی: چگونه Airbnb, Delta, Expedia, Choice Hotels, and MGM Resorts، اپلیکیشنی ساختند که تمام مشتریان خواهان آن هستند (قسمت دوم)
نمایش‌دهنده
برقراری ارتباط برقراری ارتباط درون اپلیکیشنی بخش اصلی مبحث تجربه کاربری می‌باشد. اگر امکان برقراری ارتباط برای مخاطبان وجود نداشته …
اپلیکیشن‌های موفق مسافرتی: چگونه Airbnb, Delta, Expedia, Choice Hotels, and MGM Resorts، اپلیکیشنی ساختند که تمام مشتریان خواهان آن هستند
نمایش‌دهنده
به نظر شما افراد از کدام نوع اپلیکیشن‌های مسافرتی بیشتر استفاده می‌کنند؟ مطمئناً اپلیکیشن‌هایی که استفاده از آن‌ها آسان است، …